तूर बाजारभाव

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/09/2022
कारंजा 6980 7695 7425
अमरावती 6800 7600 7200
अकोला 6150 7905 7200
अमरावती 7650 7883 7766
वाशीम – अनसींग 7050 7475 7250
मलकापूर 6000 8100 7680
सावनेर 6960 7370 7200
तेल्हारा 7245 7505 7420

 

 

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
15/09/2022
उदगीर 7200 8300 7750
मोर्शी 6800 7085 6942
अकोला 6000 7650 7200
नागपूर 6670 7176 7050
वणी 6155 7050 6700
गंगाखेड 6800 7000 6800
औराद शहाजानी 7000 7300 7150
काटोल 6600 6600 6600
औराद शहाजानी 7500 7580 7540

 

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/08/2022
कारंजा 6700 7905 7510
मोहोळ 6000 6000 6000
सावनेर 7400 7535 7500
गंगाखेड 7000 7200 7000
निलंगा 7200 7500 7400
उमरगा 7241 7600 7400

 

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/08/2022
कारंजा 6675 7905 7500
लातूर 6700 7770 7500
अकोला 6000 8100 7300
परभणी 6000 6500 6200
नागपूर 7000 7875 7656
मलकापूर 6025 8115 7700
गंगाखेड 7000 7300 7000
नांदगाव 5200 6451 5501
जालना 4500 7590 6800

 

बाजार समिती जात/प्रत कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/08/2022
भोकर 4500 7225 5862
कारंजा 7100 8125 7700
मंगळवेढा 7300 7300 7300
मोर्शी 7400 7800 7600
मुरुम गज्जर 7777 7900 7839
अकोला लाल 5200 7800 7200
अमरावती लाल 7750 7961 7855
यवतमाळ लाल 7000 7770 7385
मालेगाव लाल 4660 6600 6000
हिंगणघाट लाल 7000 8600 7560
चाळीसगाव लाल 4251 7051 5000
मलकापूर लाल 7000 8100 7780
दिग्रस लाल 7000 8000 7785
सावनेर लाल 7505 7890 7600
गंगाखेड लाल 6800 7000 6900
मेहकर लाल 7000 7765 7400
वरोरा लाल 6500 7000 6700
चाकूर लाल 5501 8001 7701
नादगाव खांडेश्वर लाल 7000 7700 7350
नेर परसोपंत लाल 7350 7440 7400
सिंदी(सेलू) लाल 6350 7725 7550
दुधणी लाल 7950 8205 8080
वर्धा लोकल 7450 8011 7650
देउळगाव राजा लोकल 5700 6900 6900
काटोल लोकल 5400 7650 6400
माजलगाव पांढरा 7000 7790 7600
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा 6000 6000 6000
गेवराई पांढरा 6800 7500 7400