सोयाबिन,कांदा,हरभरा,तूर

सोयाबिन

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/09/2022
माजलगाव 4350 4900 4700
सिल्लोड 5100 5100 5100
कारंजा 4550 5160 4975
लासूर स्टेशन 4700 4851 4801
परळी-वैजनाथ 4751 5026 4850
तुळजापूर 5000 5000 5000
सोलापूर 4000 4785 4590
नागपूर 4250 5075 4869
हिंगोली 4799 5099 4949
कोपरगाव 4401 5122 5020
लातूर 5050 5242 5150
जालना 4000 5050 4950
अकोला 4305 5225 4900
यवतमाळ 4845 5025 4935
चिखली 4700 4951 4826
बीड 5000 5000 5000
वाशीम 4600 5170 5000
पैठण 4750 4750 4750
हिंगोली- खानेगाव नाका 4800 5100 4950
मुर्तीजापूर 4950 5225 5125
अजनगाव सुर्जी 4000 5111 4600
मलकापूर 4410 4950 4625
गेवराई 4500 4730 4610
परतूर 4025 5025 4500
गंगाखेड 5100 5200 5100
आंबेजोबाई 4400 5025 4900
केज 4200 4910 4800
औराद शहाजानी 5100 5130 5115
मंगरुळपीर 4400 5430 5300
उमरखेड-डांकी 5200 5400 5300
काटोल 4731 5040 4950

 

कांदा

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/09/2022
कोल्हापूर 500 1600 1000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट 900 1500 1200
सातारा 1000 1500 1250
मंगळवेढा 200 1400 1150
कराड 500 1300 1300
सोलापूर 100 2100 800
जळगाव 375 900 600
उस्मानाबाद 1400 1600 1500
नागपूर 1000 1500 1375
साक्री 400 1270 850
भुसावळ 800 800 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला 400 1200 800
सांगली -फळे भाजीपाला 300 1600 950
पुणे 600 1400 1000
पुणे- खडकी 800 1500 1150
पुणे -पिंपरी 1000 1200 1100
वाई 700 1500 1100
कामठी 800 1600 1400
नागपूर 1000 1500 1375
चंद्रपूर – गंजवड 1300 1600 1400
येवला 150 1470 850
येवला -आंदरसूल 150 1191 825
नाशिक 250 1300 970
लासलगाव 400 1490 1100
मालेगाव-मुंगसे 150 1240 1000
कळवण 300 1605 1000
चाळीसगाव 200 1097 840
चांदवड 500 1535 850
मनमाड 300 1177 950
सटाणा 200 1465 1000
कोपरगाव 500 1329 1000
पिंपळगाव बसवंत 600 1695 1150
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा 400 1205 900
पारनेर 300 1400 950
देवळा 75 1250 1125

 

हरभरा

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/09/2022
शहादा 3200 6176 5200
पुणे 5400 5500 5450
दोंडाईचा 3600 3700 3700
माजलगाव 3620 4100 4000
पैठण 3455 3455 3455
चाळीसगाव 3500 4360 4100
कारंजा 3850 4195 4005
श्रीरामपूर 3250 3250 3250
लासूर स्टेशन 3600 4200 4100
परळी-वैजनाथ 3700 4150 4000
राहता 4000 4000 4000
चिखली 3900 4151 4026
पंढरपूर 4200 6450 6300
वाशीम 3800 4400 4000
मलकापूर 3000 4070 3635
तुळजापूर 3500 4000 3800
लातूर 4000 4575 4200
बीड 3400 4288 3930
हिंगोली- खानेगाव नाका 4000 4200 4100
शेवगाव 4500 4500 4500
केज 3700 3952 3800
औराद शहाजानी 3950 4250 4100
जालना 3350 4200 3900
अकोला 3100 4340 4100
यवतमाळ 3700 4000 3850
नागपूर 4111 4420 4343
मुंबई 5500 6500 6000
मुर्तीजापूर 4225 4595 4405
अजनगाव सुर्जी 3600 4150 3950
सटाणा 3200 4381 4099
कोपरगाव 3600 4166 4000
गेवराई 3500 4000 3750
देउळगाव राजा 3700 3700 3700
परांडा 3700 3700 3700
मंगरुळपीर 3600 4470 4250
मंगळूरपीर – शेलूबाजार 3700 4150 4150
देवळा 3805 3805 3805

 

तूर

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/09/2022
कारंजा 7000 8050 7650
परळी-वैजनाथ 6600 6900 6600
वडवणी 4500 4500 4500
हिंगोली 7090 7535 7312
लातूर 6100 8000 7500
अकोला 4105 8005 7000
जळगाव 5500 5500 5500
यवतमाळ 7000 7560 7330
चिखली 5500 7400 6450
नागपूर 7000 7650 7488
वाशीम 6650 7750 7200
हिंगोली- खानेगाव नाका 7000 7400 7200
अजनगाव सुर्जी 7000 7900 7500
मलकापूर 6000 8100 7710
गंगाखेड 7000 7300 7100
वरोरा 6200 7000 6700
आंबेजोबाई 7100 7100 7100
औराद शहाजानी 7600 7700 7650
मंगरुळपीर 4500 7655 7400
मंगळूरपीर – शेलूबाजार 7000 7330 7300
जालना 5000 7400 6750
माजलगाव 5251 7100 7000
बीड 6000 7140 6713
गेवराई 6500 7221 6860
परतूर 7046 7206 7100
औराद शहाजानी 7181 7800 7490

Leave a Comment