आजचे बाजारभाव

सोयाबिन

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/09/2022
लासलगाव 3001 5270 5100
माजलगाव 4100 4850 4500
राहूरी -वांबोरी 4501 4501 4501
संगमनेर 5000 5000 5000
कारंजा 4400 4970 4650
परळी-वैजनाथ 4276 4940 4730
तुळजापूर 4500 4900 4800
राहता 3901 4700 4500
सोलापूर 3900 4890 4605
अमरावती 4550 4881 4715
नागपूर 4300 4775 4656
अमळनेर 4500 4600 4600
हिंगोली 4500 4896 4698
मेहकर 4200 5130 4500
जालना 3731 4850 4750
अकोला 4105 5170 4800
यवतमाळ 4600 4900 4750
मालेगाव 4170 4830 4170
बीड 4490 4830 4718
वर्धा 4500 4500 4500
भोकर 3531 4619 4075
जिंतूर 4800 4800 4800
मलकापूर 3995 5000 4209
परतूर 4750 4860 4830
गंगाखेड 5100 5150 5100
देउळगाव राजा 3755 4900 4900
तासगाव 4860 5100 4920
केज 4600 4800 4799
मंगरुळपीर 4000 5250 5100
मंगळूरपीर – शेलूबाजार 4300 5065 4900
उमरखेड-डांकी 5200 5500 5300
काटोल 4420 4420 4420

 

कांदा

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/09/2022
कोल्हापूर 700 2200 1200
औरंगाबाद 125 1175 650
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट 1000 1600 1300
खेड-चाकण 800 1400 1100
सातारा 1200 1700 1500
मंगळवेढा 1510 1630 1600
कराड 200 1800 1800
अकलुज 400 2000 1500
सोलापूर 100 2500 1100
नागपूर 1000 1500 1375
साक्री 500 1550 1050
भुसावळ 800 800 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला 600 1800 1200
सांगली -फळे भाजीपाला 300 2200 1250
पुणे 800 1800 1300
पुणे -पिंपरी 600 1200 900
कामठी 1300 1700 1500
संगमनेर 1600 2251 1925
संगमनेर 1000 1500 1250
संगमनेर 500 1000 750
नागपूर 1000 1500 1375
चंद्रपूर – गंजवड 1300 1600 1400
येवला 170 1800 1100
येवला -आंदरसूल 200 1747 1150
नाशिक 350 1700 1200
लासलगाव 2251 2760 2352
लासलगाव – निफाड 701 1400 1200
मालेगाव-मुंगसे 200 1500 1150
कळवण 250 2100 1400
पैठण 400 1300 800
चाळीसगाव 200 1351 980
चांदवड 700 1730 1000
मनमाड 400 1501 1200
सटाणा 250 1770 1250
पिंपळगाव बसवंत 375 1855 1400
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा 700 1500 1250
पारनेर 300 2100 1250
देवळा 100 1500 1250
नामपूर 100 1805 1300
नामपूर- करंजाड 100 1800 1300

 

हरभरा

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/09/2022
शहादा 4950 4950 4950
पुणे 5500 5700 5600
दोंडाईचा 3600 3600 3600
दोंडाईचा – सिंदखेड 4400 4400 4400
माजलगाव 3750 4131 4000
पैठण 4150 4150 4150
चाळीसगाव 3402 4030 3865
भोकर 3500 3500 3500
कारंजा 3975 4295 4150
परळी-वैजनाथ 4050 4150 4050
अमळनेर 4100 4225 4225
मलकापूर 3350 4080 3775
रावेर 3200 4270 3510
मालेगाव 3200 5500 4300
बीड 3801 3801 3801
शेवगाव 4500 4500 4500
केज 3601 4057 3700
जालना 3000 4350 4150
अकोला 2925 4390 3800
अमरावती 4000 4350 4175
लासलगाव 3870 6001 4326
यवतमाळ 4055 4055 4055
नागपूर 4200 4381 4336
मुंबई 5500 6500 6000
वर्धा 3625 3625 3625
परतूर 3450 4000 3500
मेहकर 3800 4315 4000
परांडा 3300 3300 3300
मंगरुळपीर 3200 4410 4250
मंगळूरपीर – शेलूबाजार 3400 4000 3975
काटोल 3850 4388 4050
देवळा 3905 4605 4605

 

तूर

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/09/2022
भोकर 5555 5555 5555
कारंजा 6795 7640 7300
परळी-वैजनाथ 6900 6900 6900
अमरावती 6800 7350 7075
हिंगोली 6655 7160 6907
अकोला 4700 7900 7380
अमरावती 7350 7591 7470
यवतमाळ 7000 7400 7200
मालेगाव 5100 6750 6200
नागपूर 6500 7475 7231
मलकापूर 7250 7900 7505
सावनेर 6560 7060 6900
गंगाखेड 7000 7200 7000
मेहकर 6500 7500 7000
मंगरुळपीर 3600 7495 7300
मंगळूरपीर – शेलूबाजार 6600 7150 7000
देवळा 5000 5000 5000
वर्धा 6850 6850 6850
काटोल 6400 7140 6800
जालना 5700 7200 6500
माजलगाव 6700 7151 7000
देउळगाव राजा 4576 6376 6376

Leave a Comment