बाजारभाव

सोयाबिन

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/09/2022
लासलगाव 3199 5300 5211
लासलगाव – विंचूर 3000 5320 5200
चंद्रपूर 4000 4825 4650
सिल्लोड 5000 5000 5000
कारंजा 4550 4980 4710
परळी-वैजनाथ 4451 5037 4751
तुळजापूर 4826 5000 4900
मोर्शी 4500 4800 4650
राहता 4950 4950 4950
धुळे 4925 4925 4925
अमरावती 4600 4900 4750
नागपूर 5000 5050 5038
अमळनेर 4365 4365 4365
कोपरगाव 4200 5046 4810
जालना 4111 5000 4900
अकोला 4075 5205 4900
यवतमाळ 4400 4900 4650
मालेगाव 4900 4900 4900
बीड 4650 4768 4723
कळमनूरी 5000 5000 5000
भोकर 4159 4606 4382
गेवराई 4197 4197 4197
गंगाखेड 5100 5200 5100
केज 4000 5000 4900
मुरुम 4600 4850 4725
मंगरुळपीर 4200 5355 5175
मंगळूरपीर – शेलूबाजार 4600 5055 5000
सोनपेठ 4001 4891 4650

 

कांदा

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/09/2022
कोल्हापूर 500 1900 1000
औरंगाबाद 300 800 550
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट 900 1500 1200
खेड-चाकण 900 1400 1200
सातारा 1000 1500 1250
मंगळवेढा 230 1550 1370
नागपूर 1000 1500 1375
साक्री 400 1200 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला 500 1500 1000
पुणे 500 1500 1000
पुणे- खडकी 1000 1300 1150
पुणे -पिंपरी 1200 1200 1200
पुणे-मोशी 300 1000 650
कामठी 1000 1600 1400
कल्याण 1200 1800 1500
नागपूर 1000 1500 1375
येवला 150 1577 950
येवला -आंदरसूल 180 1525 1000
लासलगाव 500 1491 1170
लासलगाव – विंचूर 500 1499 1150
राहूरी -वांबोरी 100 1800 1100
कळवण 200 1680 1100
चांदवड 626 1375 950
मनमाड 500 1400 1000
पिंपळगाव बसवंत 300 1805 1250
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा 600 1305 1000
वैजापूर 200 1400 950
देवळा 150 1500 1150
राहता 570 1187 914

 

हरभरा

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/09/2022
पुणे 5400 5500 5450
दोंडाईचा 3500 4451 3900
भोकर 4159 4159 4159
कारंजा 4005 4400 4280
परळी-वैजनाथ 3800 3800 3800
मोर्शी 3500 4225 3862
राहता 3551 4150 4000
अमळनेर 3500 4000 4000
सोनपेठ 3812 4000 3900
कल्याण 5000 6500 6000
मालेगाव 3299 4500 3905
बीड 3401 4700 3748
केज 3701 3950 3800
मुरुम 5002 5002 5002
जालना 3000 4400 4075
अकोला 3425 4370 4005
अमरावती 4000 4350 4175
लासलगाव 3500 5200 4500
यवतमाळ 4155 4155 4155
कोपरगाव 3480 3480 3480
गेवराई 3600 3900 3750
वरोरा 3811 4200 4000
मंगरुळपीर 3600 4345 4200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार 2500 3900 3800
काटोल 3800 4448 4200
देवळा 3800 4505 4505

 

तूर

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/09/2022
चंद्रपूर 6500 6595 6550
भोकर 6003 6924 6463
कारंजा 6970 7700 7370
परळी-वैजनाथ 6900 7000 6900
मोर्शी 7300 7550 7425
अमरावती 7200 7625 7412
मुरुम 7200 7400 7300
अकोला 6300 7830 7500
अमरावती 7700 7873 7786
यवतमाळ 7000 7380 7190
नागपूर 6700 7600 7375
जिंतूर 7000 7000 7000
सावनेर 6380 7201 7100
गंगाखेड 7000 7200 7000
मंगरुळपीर 4500 7560 7350
मंगळूरपीर – शेलूबाजार 6900 7340 7200
देवळा 5760 5760 5760
काटोल 7000 7300 7200
जालना 4500 7200 6700
बीड 6702 6702 6702
गेवराई 6700 7150 6925
सोनपेठ 3999 7200 7000

Leave a Comment