सोयाबिन, कांदा, हरभरा, तूर बाजारभाव

सोयाबिन

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/09/2022
अहमदनगर 4900 5500 5200
लासलगाव 3600 5451 5340
लासलगाव – विंचूर 3000 5675 5200
माजलगाव 4200 5100 5000
राहूरी -वांबोरी 4575 4575 4575
संगमनेर 5101 5101 5101
कारंजा 4775 5300 5170
परळी-वैजनाथ 4651 5176 5010
तुळजापूर 4900 5100 5000
मानोरा 4901 5295 5035
मालेगाव (वाशिम) 4600 5000 4800
राहता 4500 5046 4950
सोलापूर 4800 5100 4900
अमरावती 4900 5200 5050
अमळनेर 4500 4800 4800
हिंगोली 4835 5140 4987
कोपरगाव 4501 5150 5051
लासलगाव – निफाड 4940 5001 4984
लातूर 4800 5390 5300
जालना 4011 5050 4900
अकोला 3935 5085 5000
यवतमाळ 4850 5200 5025
चिखली 4701 5001 4851
हिंगणघाट 4700 5500 5120
बीड 4800 5090 4988
वाशीम 4600 5250 5000
वाशीम – अनसींग 4850 5200 5000
पैठण 4560 4560 4560
भोकर 4000 4700 4350
मुर्तीजापूर 5070 5275 5175
मलकापूर 4300 5100 5040
जामखेड 4000 4200 4100
गेवराई 4700 4776 4700
गंगाखेड 5100 5200 5100
देउळगाव राजा 4950 4950 4950
वरोरा 4050 4700 4500
आंबेजोबाई 4900 5100 5000
किल्ले धारुर 4551 5000 4800
केज 4171 5252 4985
मंठा 4300 5000 4900
मुरुम 4000 4901 4450
सेनगाव 4000 5230 5000
पालम 5000 5041 5000
मंगळूरपीर – शेलूबाजार 4900 5365 5225
नादगाव खांडेश्वर 4800 5000 4900

 

कांदा

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/09/2022
कोल्हापूर 500 1700 1000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट 900 1600 1250
खेड-चाकण 800 1400 1100
मंगळवेढा 200 1370 1160
जुन्नर -आळेफाटा 1000 1600 1200
सोलापूर 100 2000 900
धुळे 110 900 700
पाथर्डी 200 1500 1000
भुसावळ 800 800 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला 600 1600 1100
पुणे 600 1500 1050
पुणे- खडकी 1100 1400 1250
पुणे -पिंपरी 700 1300 1000
पुणे-मोशी 400 1100 750
वाई 700 1500 1100
कामठी 1200 1600 1400
संगमनेर 1600 2000 1800
संगमनेर 1300 1600 1450
संगमनेर 500 1000 750
चंद्रपूर – गंजवड 1300 1700 1500
येवला 150 1516 900
येवला -आंदरसूल 150 1375 1000
नाशिक 300 1351 1000
लासलगाव 551 1476 1170
लासलगाव – निफाड 400 1201 980
लासलगाव – विंचूर 500 1401 1125
राहूरी 100 1500 800
कळवण 200 1500 1000
मनमाड 300 1177 850
कोपरगाव 500 1401 1000
कोपरगाव 275 1175 1080
पिंपळगाव बसवंत 500 1755 1200
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा 500 1200 930
राहता 300 1600 1250
उमराणे 751 1371 1150

 

हरभरा

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/09/2022
अहमदनगर 4100 4300 4200
शहादा 3600 4900 4100
पुणे 5500 5600 5550
राहूरी -वांबोरी 4100 4100 4100
चाळीसगाव 3300 4570 3500
भोकर 3032 3032 3032
कारंजा 4000 4550 4310
मानोरा 3776 3952 3882
राहता 3400 3850 3500
चिखली 3900 4260 4080
पंढरपूर 4000 5651 5651
वाशीम 3800 4380 4000
वाशीम – अनसींग 4000 4150 4100
अमळनेर 3975 4100 4100
मलकापूर 3675 4140 3950
धुळे 3500 4100 3905
जामखेड 3200 3800 3500
तुळजापूर 3850 4100 4000
लातूर 3900 4600 4200
केज 3700 4000 3900
मंठा 2500 4100 3451
मुरुम 4500 4500 4500
जालना 3000 4350 4000
अकोला 3100 4435 3900
अमरावती 4000 4450 4225
लासलगाव 3700 5600 4200
लासलगाव – निफाड 3700 3700 3700
यवतमाळ 4150 4470 4310
हिंगणघाट 3700 4475 4020
मुंबई 5500 6500 6000
मुर्तीजापूर 4220 4650 4495
जामखेड 3000 3500 3250
कोपरगाव 3651 4345 4075
गेवराई 3500 4200 3850
देउळगाव राजा 3800 3800 3800
किल्ले धारुर 3600 4175 3900
मंगळूरपीर – शेलूबाजार 3600 36000 3600
काटोल 4429 4429 4429

 

तूर

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/09/2022
अहमदनगर 5800 6600 6200
पैठण 6601 6601 6601
भोकर 4000 7000 5500
कारंजा 6865 7755 7395
मानोरा 6300 7526 6900
मालेगाव (वाशिम) 5100 5800 5650
अमरावती 7100 7600 7350
हिंगोली 6900 7475 7187
लातूर 6650 7760 7370
अकोला 2500 7955 7500
अमरावती 7700 7925 7812
धुळे 5600 5600 5600
यवतमाळ 7000 7690 7345
चिखली 6400 7200 6800
हिंगणघाट 6800 7690 7180
वाशीम 6650 7750 7000
वाशीम – अनसींग 6950 7350 7150
मलकापूर 7410 8000 7600
कोपरगाव 4913 4913 4913
गंगाखेड 7000 7200 7000
आंबेजोबाई 7000 7000 7000
मंठा 6951 7100 7100
पालम 7000 7051 7000
मंगळूरपीर – शेलूबाजार 7400 7400 7400
नादगाव खांडेश्वर 6300 7000 6650
किल्ले धारुर 5800 6700 6600
काटोल 6980 7285 7050
जालना 6300 7200 6800
माजलगाव 6900 7200 7100
बीड 6000 6000 6000
गेवराई 5500 6990 6250
मंठा 6100 6551 6500

Leave a Comment