आज दिवसभरातील बाजार भाव

सोयाबिन

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
22/09/2022
लासलगाव 4000 5400 5351
माजलगाव 4500 4900 4800
चंद्रपूर 4220 5075 4850
भोकर 4200 4200 4200
श्रीरामपूर 5100 5100 5100
परळी-वैजनाथ 4551 5076 4950
मोर्शी 4500 4700 4600
राहता 4650 5000 4900
धुळे 4900 4900 4900
सोलापूर 4400 5085 4750
नागपूर 4400 4935 4801
हिंगोली 4800 5108 4954
कोपरगाव 4000 5085 5001
ताडकळस 4900 5150 5000
लातूर 4830 5261 5160
लातूर -मुरुड 5000 5100 5050
अकोला 4300 5150 5095
यवतमाळ 4700 5110 4905
चिखली 4700 4900 4800
हिंगणघाट 4500 5390 4890
वाशीम 4600 5199 5000
पैठण 4800 4800 4800
वर्धा 4350 4730 4550
मलकापूर 4000 5005 4400
परतूर 4770 4925 4900
गंगाखेड 5100 5200 5100
देउळगाव राजा 4950 4950 4950
केज 4700 5000 4800
औसा 4681 5220 5098
मुरुम 4751 4800 4775
मंगरुळपीर 4500 5370 5200
मंगळूरपीर – शेलूबाजार 4820 5350 5250
काटोल 5000 5090 5050

 

कांदा

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
22/09/2022
कोल्हापूर 500 1600 1000
औरंगाबाद 200 1000 600
चंद्रपूर – गंजवड 1300 1600 1400
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट 1000 1600 1300
खेड-चाकण 800 1400 1100
सातारा 1000 1500 1250
जुन्नर – नारायणगाव 300 1110 700
सोलापूर 100 2100 900
धुळे 100 850 450
जळगाव 350 1000 625
नागपूर 1000 1500 1375
साक्री 350 1110 800
भुसावळ 800 800 800
सांगली -फळे भाजीपाला 300 1300 800
पुणे 600 1400 1000
पुणे- खडकी 700 1300 1000
पुणे-मोशी 300 1200 750
मलकापूर 300 900 500
वाई 700 1500 1100
कामठी 1200 1600 1400
संगमनेर 1300 1611 1455
संगमनेर 1000 1300 1150
संगमनेर 500 1000 750
नागपूर 1000 1500 1375
अहमदनगर 850 1600 1250
येवला 170 1369 900
नाशिक 400 1500 1025
लासलगाव 500 1483 1151
मालेगाव-मुंगसे 100 1140 950
जुन्नर -ओतूर 700 1600 1200
राहूरी -वांबोरी 100 1500 800
कळवण 200 1650 950
चाळीसगाव 200 1151 840
चांदवड 452 1533 850
मनमाड 300 1100 950
लोणंद 400 1200 900
सटाणा 200 1515 1050
कोपरगाव 500 1391 1000
कोपरगाव 250 1230 1050
पिंपळगाव बसवंत 500 1710 1150
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा 500 1100 875
वैजापूर 150 1500 850
रामटेक 2000 2400 2200
देवळा 50 1230 1100
राहता 150 1101 875
नामपूर 100 1580 1200

 

हरभरा

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
22/09/2022
पुणे 5400 5500 5450
दोंडाईचा 3622 6000 3755
माजलगाव 3550 4011 3900
चाळीसगाव 3500 4351 4081
हिंगोली 3800 4151 3975
परळी-वैजनाथ 4150 4150 4150
मोर्शी 3800 4200 4000
राहता 3200 3500 3300
चिखली 3950 4200 4075
वाशीम 3800 4400 4000
मलकापूर 3400 4300 3700
धुळे 3300 4000 3890
वरूड-राजूरा बझार 4999 4999 4999
लातूर 4100 4641 4300
केज 3500 4041 3700
मुरुम 4500 4500 4500
अकोला 2965 4430 4200
लासलगाव 3700 5499 5000
यवतमाळ 4340 4450 4395
नागपूर 4100 4391 4318
हिंगणघाट 3800 4490 4120
मुंबई 5500 6500 6000
वर्धा 3400 3400 3400
सटाणा 2901 4000 3881
कोपरगाव 4141 4141 4141
गेवराई 3525 4001 3760
वरूड-राजूरा बझार 3499 4360 4203
देउळगाव राजा 4000 4000 4000
मंगरुळपीर 3800 4400 4250
मंगळूरपीर – शेलूबाजार 3600 4100 4050
देवळा 3800 4800 4100

 

तूर

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
22/09/2022
लासलगाव 4800 5400 5000
पैठण 7100 7100 7100
परळी-वैजनाथ 6400 6400 6400
मोर्शी 7000 7500 7250
लातूर 5000 8000 7700
अकोला 5030 7855 7300
यवतमाळ 7000 7600 7300
चिखली 5800 7400 6600
नागपूर 6500 7700 7400
हिंगणघाट 6800 7850 7320
वाशीम 6650 7725 7000
मलकापूर 7025 7950 7400
गंगाखेड 7000 7200 7000
वरोरा 6300 6500 6400
मंगरुळपीर 4500 7250 7150
मंगळूरपीर – शेलूबाजार 6950 7450 7300
वर्धा 6575 7030 6750
औरंगाबाद 7000 7200 7100
माजलगाव 6700 7100 6900
गेवराई 6000 7151 6570

Leave a Comment