मार्केट रेट

सोयाबिन

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
29/09/2022
लासलगाव 4000 5300 5181
लासलगाव – विंचूर 3000 5190 5000
माजलगाव 4000 4811 4500
सिल्लोड 4900 4900 4900
श्रीरामपूर 3500 4000 3750
तुळजापूर 4700 4975 4800
मोर्शी 4500 4800 4650
राहता 4200 4791 4500
सोलापूर 4170 5010 4765
नागपूर 4500 4991 4888
हिंगोली 4600 5011 4805
कोपरगाव 4001 4965 4699
मेहकर 4200 5100 4500
ताडकळस 4800 5100 4900
जालना 3800 4850 4750
अकोला 3333 4970 4765
यवतमाळ 4650 4935 4792
मालेगाव 4836 4861 4836
चिखली 4251 4725 4638
हिंगणघाट 4600 5160 4820
बीड 4750 4750 4750
वाशीम 4600 5001 4800
वाशीम – अनसींग 4450 5000 4750
वर्धा 4350 4490 4400
भोकर 4504 4815 4660
हिंगोली- खानेगाव नाका 4200 4800 4500
मुर्तीजापूर 4425 4905 4725
मलकापूर 4000 5051 4555
जामखेड 3000 4500 3750
गेवराई 4650 4650 4650
गंगाखेड 5100 5200 5100
देउळगाव राजा 3950 4900 4250
धरणगाव 4155 4820 4695
केज 4500 4800 4735
उमरगा 4241 4830 4500
पुर्णा 4200 4750 4451
काटोल 3500 4800 4500

 

कांदा

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
29/09/2022
कोल्हापूर 700 2000 1200
औरंगाबाद 300 1800 1050
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट 1000 1700 1350
खेड-चाकण 800 1400 1100
जुन्नर – नारायणगाव 300 1510 1001
सोलापूर 100 2500 1100
धुळे 200 1250 750
जळगाव 250 1000 700
पंढरपूर 200 2200 1200
नागपूर 1000 1500 1375
साक्री 500 1730 1000
भुसावळ 1000 1000 1000
सांगली -फळे भाजीपाला 200 1700 950
पुणे 700 1800 1250
पुणे- खडकी 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी 600 1200 900
पुणे-मोशी 500 1400 950
मलकापूर 300 1050 700
कामठी 1200 1600 1400
कल्याण 1000 1400 1200
नागपूर 1000 1500 1375
येवला 200 1900 1200
नाशिक 350 1700 1300
लासलगाव 600 1670 1451
लासलगाव – निफाड 551 1571 1351
लासलगाव – विंचूर 700 1712 1421
मालेगाव-मुंगसे 200 1522 1150
जुन्नर -ओतूर 1200 2250 1600
राहूरी -वांबोरी 100 2000 1300
कळवण 300 1950 1401
चाळीसगाव 300 1500 1125
चांदवड 700 1675 1250
मनमाड 400 1580 1200
सटाणा 400 2175 1550
कोपरगाव 500 1651 1200
कोपरगाव 375 1640 1120
पिंपळगाव बसवंत 400 2028 1550
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा 800 1546 1300
वैजापूर 800 2500 1400
रामटेक 2000 2400 2200
देवळा 100 1505 1300
राहता 401 1450 1175
नामपूर 100 2100 1500

 

हरभरा

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
29/09/2022
शहादा 4850 4850 4850
पुणे 5500 5700 5600
दोंडाईचा 3500 5900 3700
माजलगाव 3700 4100 3900
चाळीसगाव 3400 3900 3765
भोकर 2800 3600 3200
हिंगोली 3900 4201 4050
मोर्शी 4000 4200 4100
राहता 3600 4140 3900
जळगाव 4000 4000 4000
चिखली 3700 4350 4025
वाशीम 3800 4300 4000
वाशीम – अनसींग 3900 4050 4000
मलकापूर 3450 4080 3875
उमरगा 3801 4100 4000
धुळे 3800 3820 3820
अकोला 2500 6715 5000
वरूड-राजूरा बझार 5299 5299 5299
दौंड 5000 5000 5000
मालेगाव 3200 6151 4300
भंडारा 4100 4100 4100
बीड 3700 4500 4100
हिंगोली- खानेगाव नाका 4000 4200 4100
केज 3799 4200 3901
जालना 2900 4406 4000
अकोला 3200 4445 4050
लासलगाव 3800 5260 4101
नागपूर 4175 4400 4344
हिंगणघाट 3700 4355 4005
वर्धा 3925 3950 3935
मुर्तीजापूर 4270 4585 4415
जामखेड 3300 3500 3400
कोपरगाव 3680 4646 4299
गेवराई 3400 4070 3730
वरूड-राजूरा बझार 2526 4499 4065
देउळगाव राजा 3201 3201 3201
मेहकर 3800 4200 4000
काटोल 3791 4350 4150
देवळा 3505 4805 4000

 

तूर

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
29/09/2022
मोर्शी 6000 7200 6600
अकोला 4550 7870 7395
यवतमाळ 7000 7485 7242
मालेगाव 5000 6751 6300
चिखली 5050 6400 5725
नागपूर 7000 7100 7075
हिंगणघाट 6800 7910 7285
वाशीम 6650 7450 7000
वाशीम – अनसींग 6950 7300 7000
हिंगोली- खानेगाव नाका 7000 7200 7100
मलकापूर 6100 7780 7500
सावनेर 6995 7000 7000
गंगाखेड 7000 7200 7000
मेहकर 6500 7400 7000
उमरगा 7000 7000 7000
देवळा 6000 6000 6000
वर्धा 6905 6935 6930
काटोल 5600 7091 6500
जालना 5500 7210 6911
माजलगाव 6300 6900 6800
बीड 6901 6901 6901
गेवराई 6476 6949 6710

Leave a Comment