कांदा बाजार भाव

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/09/2022
कोल्हापूर 500 1800 1000
जुन्नर – नारायणगाव 300 1310 800
सोलापूर 100 2100 900
धुळे 100 1100 800
पंढरपूर 100 1600 800
साक्री 300 1075 750
भुसावळ 800 800 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला 400 1600 1000
पुणे- खडकी 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी 1200 1200 1200
पुणे-मोशी 700 1200 950
जामखेड 100 1500 800
शेवगाव 1100 1450 1100
शेवगाव 700 1000 700
शेवगाव 200 600 600
येवला 100 1331 800
येवला -आंदरसूल 150 1335 825
नाशिक 300 1350 1050
लासलगाव 500 1381 1125
लासलगाव – विंचूर 500 1311 1100
राहूरी -वांबोरी 100 1600 900
चांदवड 560 1451 820
मनमाड 500 1270 1000
कोपरगाव 500 1371 1020
कोपरगाव 250 1201 980
पिंपळगाव बसवंत 300 1655 1200
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा 500 1150 875
नामपूर 90 1430 1200

 

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
15/09/2022
कोल्हापूर 500 1700 1000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट 900 1700 1300
खेड-चाकण 800 1400 1200
पंढरपूर 100 1500 900
नागपूर 1000 1500 1375
पुणे 600 1500 1050
पुणे- खडकी 1000 1300 1150
पुणे -पिंपरी 800 1200 1000
पुणे-मोशी 500 1400 950
वाई 700 1500 1100
कामठी 1000 1600 1400
कल्याण 1200 1800 1600
नागपूर 1000 1500 1375
येवला 150 1382 800
कळवण 300 1600 1050
मनमाड 300 1350 1000
देवळा 100 1270 1125

 

 

बाजार समिती जात/प्रत कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/08/2022
औरंगाबाद 400 1300 850
खेड-चाकण 800 1400 1000
सातारा 1000 1500 1250
मंगळवेढा 200 1520 1210
कराड हालवा 300 1500 1500
नागपूर लाल 1000 1500 1375
साक्री लाल 500 1250 950
पुणे लोकल 500 1500 1000
नागपूर पांढरा 1000 1500 1375
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा 1200 1500 1300
येवला उन्हाळी 201 1349 1050
येवला -आंदरसूल उन्हाळी 200 1267 1025
लासलगाव उन्हाळी 500 1496 1150
चांदवड उन्हाळी 600 1224 850
मनमाड उन्हाळी 300 1311 1000
पारनेर उन्हाळी 200 1200 975
देवळा उन्हाळी 150 1350 1200

 

बाजार समिती जात/प्रत कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/08/2022
कोल्हापूर 700 1700 1000
औरंगाबाद 250 1250 750
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट 1000 1700 1350
खेड-चाकण 800 1400 1100
सातारा 1200 1500 1350
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड 200 1400 900
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड 1000 1750 1300
फलटण हायब्रीड 300 1601 900
सोलापूर लाल 100 2000 900
जळगाव लाल 250 1050 650
पंढरपूर लाल 200 1500 800
नागपूर लाल 1000 1500 1375
साक्री लाल 400 1200 900
भुसावळ लाल 1000 1000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल 100 1000 550
पुणे लोकल 600 1500 1050
पुणे- खडकी लोकल 1000 1400 1200
पुणे-मोशी लोकल 500 1200 850
मलकापूर लोकल 300 910 550
कामठी लोकल 1000 1600 1400
कल्याण नं. १ 1200 1500 1350
नागपूर पांढरा 1000 1500 1375
लासलगाव उन्हाळी 500 1345 1120
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी 400 1452 1100
अकोले उन्हाळी 150 1600 1350
कळवण उन्हाळी 250 1500 1050
चाळीसगाव उन्हाळी 300 1100 900
चांदवड उन्हाळी 600 1226 850
मनमाड उन्हाळी 300 1250 1050
कोपरगाव उन्हाळी 375 1201 1075
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी 300 1680 1250
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी 400 1156 941
दिंडोरी उन्हाळी 1065 1200 1150
वैजापूर उन्हाळी 400 1200 1050
देवळा उन्हाळी 100 1310 1150
राहता उन्हाळी 300 1600 1150
नामपूर उन्हाळी 200 1340 1100
नामपूर- करंजाड उन्हाळी 150 1385 1100