हरभरा बाजार भाव

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/09/2022
पुणे 5400 5500 5450
कारंजा 3600 4155 4020
चिखली 3915 4300 4107
वाशीम 3900 4385 4000
वाशीम – अनसींग 4050 4150 4100
मलकापूर 3400 3970 3650
रावेर 2880 4275 3400
अकोला 5000 5000 5000
तेल्हारा 4355 4500 4410
अकोला 4005 4335 4295
अमरावती 4000 4335 4167
लासलगाव – विंचूर 3000 5396 5101
कोपरगाव 3600 4200 4140

 

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
15/09/2022
पुणे 5300 5500 5400
दोंडाईचा 3000 6600 4200
पैठण 3500 3500 3500
मंगळवेढा 3600 4250 4000
मोर्शी 4000 4200 4100
उमरगा 3500 4601 4100
कल्याण 6000 8000 7000
केज 3776 4150 3776
औराद शहाजानी 4180 4400 4290
अकोला 4000 4405 4285
नागपूर 4100 4400 4325
मुंबई 5500 6000 5700
वणी 4295 4335 4300
देउळगाव राजा 3000 3500 3500
काटोल 4111 4295 4190
देवळा 3800 4100 3800

 

 

बाजार समिती जात/प्रत कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/08/2022
पुणे 5500 5900 5700
कारंजा 4250 4710 4530
वाशीम चाफा 4400 4882 4500
उमरगा गरडा 3810 4600 4400
तुळजापूर काट्या 4200 4600 4500
निलंगा लाल 4000 4800 4600
मुंबई लोकल 5800 6300 6000
सावनेर लोकल 4668 4668 4668
देवळा लोकल 4000 4000 4000

 

बाजार समिती जात/प्रत कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/08/2022
शहादा 5701 6199 5701
पुणे 5500 5900 5700
दोंडाईचा 4071 4200 4100
राहूरी -वांबोरी 4100 4100 4100
चाळीसगाव 3868 4430 4140
हिंगोली 4365 4655 4510
करमाळा 4000 4000 4000
राहता 4450 4450 4450
जळगाव बोल्ड 6780 6780 6780
जळगाव चाफा 4000 4000 4000
मलकापूर चाफा 3900 4595 4170
साक्री चाफा 3030 4130 3800
औरंगाबाद गरडा 4000 4200 4100
कल्याण हायब्रीड 5500 6500 6000
तुळजापूर काट्या 4200 4600 4500
लातूर लाल 4300 5122 4850
शेवगाव लाल 3800 4700 4700
शेवगाव – भोदेगाव लाल 3900 4200 4200
दौंड-केडगाव लाल 3900 4600 4400
जालना लोकल 3000 4851 4725
अकोला लोकल 4100 5050 4890
लासलगाव लोकल 4001 5300 4500
नागपूर लोकल 4300 4900 4750
मुंबई लोकल 5200 5800 5500
मुर्तीजापूर लोकल 4650 4900 4815
कोपरगाव लोकल 3300 4726 4650
गेवराई लोकल 4400 4400 4400
देवळा लोकल 4440 4605 4605

 

 

बाजार समिती जात/प्रत कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/08/2022
शहादा 4175 6821 6400
पुणे 5500 5700 5600
दोंडाईचा 3500 4800 4000
माजलगाव 4100 4652 4500
चाळीसगाव 3661 4262 4000
भोकर 4025 4025 4025
कारंजा 4300 4700 4520
मंगळवेढा 4000 4400 4200
मोर्शी 4300 4555 4427
राहता 4000 4251 4251
मलकापूर चाफा 3950 4690 4350
दिग्रस चाफा 4350 4800 4685
नेर परसोपंत चाफा 4590 4615 4600
कल्याण हायब्रीड 5500 6500 6000
मालेगाव काट्या 3500 7950 4300
जामखेड काट्या 3500 4300 3900
तुळजापूर काट्या 4200 4600 4500
भंडारा काट्या 4200 4200 4200
शेवगाव लाल 3000 4500 4500
मुरुम लाल 4400 4400 4400
अकोला लोकल 4100 4860 4640
अमरावती लोकल 4500 4800 4650
लासलगाव लोकल 3802 5601 4401
यवतमाळ लोकल 4335 4755 4545
नागपूर लोकल 4370 4852 4732
हिंगणघाट लोकल 4000 4880 4415
मुंबई लोकल 5200 5800 5500
वर्धा लोकल 4275 4680 4400
सावनेर लोकल 4559 4559 4559
जामखेड लोकल 3500 3800 3650
सटाणा लोकल 3299 4590 4350
कोपरगाव लोकल 3799 4694 4501
गेवराई लोकल 4200 4550 4400
देउळगाव राजा लोकल 3500 3500 3500
मेहकर लोकल 4400 4700 4550
वरोरा लोकल 4000 4100 4050
नादगाव खांडेश्वर लोकल 4450 4650 4550
काटोल लोकल 4370 4806 4550
सिंदी(सेलू) लोकल 4250 4700 4625