आज दिवसभरातील बाजारभाव

सोयाबिन

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/10/2022
लासलगाव – विंचूर 3000 5252 5000
औरंगाबाद 3050 5025 4037
राहूरी -वांबोरी 4300 5300 4800
सिल्लोड 4100 4700 4500
परळी-वैजनाथ 4401 5200 4850
मोर्शी 4400 4960 4680
सोलापूर 3800 5250 4845
हिंगोली 4599 5370 4984
कोपरगाव 4000 5216 5050
परांडा 4850 5000 4850
लासलगाव – निफाड 2501 5231 5051
जालना 2800 5211 4700
अकोला 3720 5701 4800
यवतमाळ 4400 5200 4800
आर्वी 4000 5095 4500
चिखली 4250 5200 4725
हिंगणघाट 4200 5130 4630
बीड 3500 5150 4731
वाशीम 4600 5301 5000
वाशीम – अनसींग 4550 5200 4950
पैठण 3300 4900 4650
कळमनूरी 5000 5000 5000
हिंगोली- खानेगाव नाका 4000 5000 4500
जिंतूर 4400 5201 5015
मुर्तीजापूर 4250 5135 4755
गेवराई 4201 4876 4540
परतूर 3900 5100 5050
गंगाखेड 5000 5200 5100
देउळगाव राजा 3500 5000 4500
आंबेजोबाई 4500 5150 4900
मंठा 4400 5150 4800
चाकूर 4750 5220 5049
औराद शहाजानी 4450 5180 4815
मुरुम 4300 5173 4736
उमरगा 4300 4950 4911
सेनगाव 4200 5000 4550
पांढरकवडा 4800 5000 4900
सिंदी 4435 5180 4725
सिंदी(सेलू) 4450 5050 4850
कोर्पना 4300 4500 4400
कळंब (यवतमाळ) 4485 4900 4650
सोनपेठ 4351 5223 4870
देवणी 4800 5526 5163

 

कापूस

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/10/2022
सावनेर 7800 7800 7800
27/10/2022
सावनेर 7700 7700 7700
घणसावंगी 7000 7900 7500
वरोरा-माढेली 0 7551 0

 

कांदा

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/10/2022
कोल्हापूर 700 3100 1700
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट 2200 3000 2600
मंगळवेढा 100 2500 2150
राहता 600 2900 2250
जुन्नर -आळेफाटा 1800 3330 2500
सोलापूर 100 4000 1800
जळगाव 450 2185 1315
संगमनेर 2000 3500 2750
भुसावळ 1500 1500 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला 1500 3500 2500
पुणे 1000 3000 2000
पुणे- खडकी 1000 1500 1250
पुणे -पिंपरी 1000 1800 1400
पुणे-मोशी 400 1800 1100
संगमनेर 2700 3011 2855
संगमनेर 1500 2100 1800
संगमनेर 500 1000 750
लासलगाव – विंचूर 700 2530 2100
जुन्नर 1700 3200 2500
कोपरगाव 700 2570 2050
इंदापूर 100 3200 1500
पारनेर 400 3300 2150

 

हरभरा

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/10/2022
पुणे 5400 5800 5600
सिल्लोड 3800 3800 3800
चिखली 3800 4400 4100
वाशीम 3500 4601 4200
सोनपेठ 3900 3900 3900
जळगाव 12525 12525 12525
शेवगाव – भोदेगाव 3800 3800 3800
दौंड-यवत 4000 4000 4000
औराद शहाजानी 4200 4491 4345
जालना 3200 4400 4251
अकोला 4000 4670 4370
यवतमाळ 4000 4025 4012
हिंगणघाट 3800 4545 4180
मुंबई 5400 6500 6000
कोपरगाव 3601 4400 4100
गेवराई 3675 4026 3850
देउळगाव राजा 4000 4000 4000
सिंदी(सेलू) 3850 4600 4350
देवणी 5100 5100 5100

 

तूर

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/10/2022
अकोला 5850 8150 7100
यवतमाळ 7300 7555 7427
आर्वी 7000 7400 7200
हिंगणघाट 6700 7850 7200
वाशीम 6650 7830 7000
गंगाखेड 7000 7200 7100
चाकूर 7712 7712 7712
सिंदी(सेलू) 0 7310 0
जालना 7350 7350 7350
गेवराई 6290 7265 6770

Leave a Comment