सोयाबिन, कांदा, हरभरा, तूर आजचे बाजारभाव

सोयाबिन

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/09/2022
लासलगाव 3000 5261 5151
औरंगाबाद 4000 4250 4125
माजलगाव 4200 4850 4600
कारंजा 4550 4910 4675
परळी-वैजनाथ 4246 4966 4750
तुळजापूर 4500 4901 4800
सोलापूर 4200 4895 4605
अमरावती 4500 4905 4702
नागपूर 4200 7111 6383
हिंगोली 4500 4915 4707
कोपरगाव 4000 5026 5000
लातूर 3900 5126 4950
जालना 4111 4880 4850
अकोला 3550 5005 4895
यवतमाळ 4355 4800 4577
चिखली 4600 4800 4700
हिंगणघाट 4300 4945 4635
बीड 4750 4851 4800
वर्धा 4250 4425 4300
भोकरदन -पिपळगाव रेणू 4500 5100 4600
भोकर 3000 4025 3512
हिंगोली- खानेगाव नाका 4600 4800 4700
मुर्तीजापूर 4575 4885 4705
मलकापूर 3725 5015 4475
गेवराई 3500 4476 3900
गंगाखेड 5100 5200 5100
देउळगाव राजा 4200 4900 4900
धरणगाव 4300 4875 4790
किल्ले धारुर 3801 4700 4550
केज 4690 4800 4790
उमरगा 4310 4850 4700

 

कांदा

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/09/2022
कोल्हापूर 500 2000 1200
औरंगाबाद 100 1200 650
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट 900 1600 1250
खेड-चाकण 800 1400 1100
सातारा 1000 1500 1250
जुन्नर – नारायणगाव 200 1400 800
जुन्नर -आळेफाटा 1100 2050 1700
सोलापूर 100 2500 1100
धुळे 150 850 600
जळगाव 375 1100 712
पंढरपूर 200 1825 1000
नागपूर 1000 1500 1375
भुसावळ 1000 1000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला 500 1600 1050
सांगली -फळे भाजीपाला 300 2200 1250
पुणे 700 1600 1150
पुणे- खडकी 1000 1200 1100
पुणे -पिंपरी 700 700 700
पुणे-मोशी 300 1200 750
मलकापूर 300 1000 600
जामखेड 100 1500 800
वाई 700 1500 1100
नागपूर 1000 1500 1350
चंद्रपूर – गंजवड 1200 1600 1400
येवला -आंदरसूल 200 1675 1150
नाशिक 325 1450 1100
लासलगाव 600 1581 1225
मालेगाव-मुंगसे 150 1290 1000
कळवण 300 1700 1150
मनमाड 300 1398 1100
सटाणा 250 1690 1200
कोपरगाव 500 1511 1150
कोपरगाव 250 1400 1070
पिंपळगाव बसवंत 325 1850 1300
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा 600 1360 1050
देवळा 100 1405 1200
राहता 300 2000 1450
उमराणे 751 1425 1150

 

हरभरा

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/09/2022
पुणे 5450 5550 5500
दोंडाईचा 3500 4451 3600
दोंडाईचा – सिंदखेड 3000 3601 3601
माजलगाव 3500 4151 3900
भोकर 3400 3400 3400
हिंगोली 3800 4100 3950
कारंजा 4075 4485 4300
राहता 4000 4000 4000
पंढरपूर 3757 4144 4144
मलकापूर 3225 4190 3870
धुळे 3700 4000 4000
रावेर 3850 4145 4070
लातूर 3800 4500 4350
बीड 3701 4050 3897
हिंगोली- खानेगाव नाका 4000 4200 4100
शेवगाव – भोदेगाव 4400 4400 4400
दौंड-केडगाव 3750 4300 4150
केज 3775 4151 3800
जालना 3000 4600 4200
अकोला 3050 4390 4050
अमरावती 4000 4350 4175
लासलगाव 3700 6003 4200
यवतमाळ 4150 4150 4150
नागपूर 4182 4381 4331
हिंगणघाट 3800 4360 4080
मुर्तीजापूर 4350 4620 4505
कोपरगाव 3700 4330 4280
गेवराई 3500 4000 3750
देउळगाव राजा 3500 4000 4000
परांडा 4160 4160 4160
काटोल 3750 3750 3750
देवळा 3600 3980 3980

 

तूर

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/09/2022
भोकर 4000 6800 5400
कारंजा 6795 7740 7310
अमरावती 6951 7400 7175
लातूर 6121 7521 7400
अकोला 4400 8000 7350
अमरावती 7400 7696 7548
धुळे 5305 5305 5305
यवतमाळ 7000 7515 7257
आर्वी 6700 7150 6900
नागपूर 6800 7561 7370
हिंगणघाट 6800 7800 7180
हिंगोली- खानेगाव नाका 7000 7200 7100
मलकापूर 6000 7940 7525
गंगाखेड 7000 7200 7000
वर्धा 6525 6895 6750
किल्ले धारुर 6000 6700 6700
काटोल 6700 6700 6700
जालना 6000 6000 6000
माजलगाव 6700 7212 7000
गेवराई 6500 7100 6800

Leave a Comment